Rechtsbijstand

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval? U kunt ons inschakelen voor juridische bijstand bij letselschade. In het onderstaande stappenplan kunt u lezen welke stappen in het juridisch proces genomen worden en wat wij daarbij voor u doen.

 

Stap 1: Wat is er gebeurd?

Om een goed beeld te krijgen over het ongeval, te kunnen beoordelen of er een recht op schadevergoeding bestaat, en zo ja, bij wie een eis tot schadevergoeding kan worden ingediend, zullen wij de situatie met u moeten bespreken.

Afhankelijk van de omstandigheden kan dit kan telefonisch of maken we een afspraak voor een bezoek. Bij stap 1 van de schaderegeling zullen allerlei details over het ontstaan van het ongeval en de schade die daardoor ontstaat moeten worden doorgenomen. 

 

Stap 2: Bewijs verzamelen.

Na het eerste gesprek zullen wij zo veel mogelijk gegevens moeten gaan verzamelen. Bijvoorbeeld informeren bij getuigen of instanties. Wij kunnen het proces-verbaal of het rapport van de arbeidsinspectie opvragen om duidelijkheid te krijgen over de toedracht.

Met de informatie verkrijgen we de onderbouwing (het bewijs) dat noodzakelijk is voor de onderbouwing van de aanspraak op vergoeding van uw letselschade. 

 

Stap 3: casemanagement.

Indien wij vaststellen dat u recht heeft op schadevergoeding zullen wij uw belangen behartigen bij de schaderegeling met de aansprakelijke partij.

Allereerst zullen wij voor u de benodigde hulp of zorg regelen en vergoeding van de hieraan verbonden kosten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Ontstaan er andere kosten, is er schade (minder inkomen), dan claimen wij een voorschot zodat er budget komt om de kosten (de schade) op te vangen.

Wij maken overzichten van uw onkosten en zorgen voor de onderbouwing van alle schade die ontstaat. Hierbij kan het noodzakelijk zijn medische informatie op te vragen als bewijs van hetgeen u is overkomen. Met uw goedvinden (een te ondertekenen medische machtiging) vragen wij de medische gegevens op bij de arts(en) en therapeut(en) bij wie u ten gevolgen van het ongeval onder behandeling bent gekomen. Onze medisch adviseur zal dit vertrouwelijk beheren.

Bij de schaderegeling verzorgen wij voor u de correspondentie en voeren voor u de noodzakelijke telefoongesprekken met de diverse instanties. Soms schakelt de aansprakelijke partij een schaderegelingsbureau in of een eigen buitendienst. Wij zijn uw steun en toeverlaat bij alle contacten met een vertegenwoordiger van de verzekeraar. 

 

Stap 4: behandelplan.

De duur van een schaderegeling is afhankelijk van uw herstel. Niet eerder dan nadat u weer volledig bent hersteld, kan de schaderegeling veilig worden afgerond.

Wij werken met een behandelplan. Dit vormt de basis voor de schaderegeling met de aansprakelijke partij. Iedere stap wordt samen met u afgestemd. In het Behandelplan wordt beschreven wie wat moet doen, met welk doel dat gedaan wordt en wat de gevolgen daarvan zijn. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de voortgang en de financiën.

 

Stap 5: De afronding van de schaderegeling.

Dit is afhankelijk van de situatie.

Mogelijkheid 1: U herstelt helaas niet volledig. Er blijven klachten en/of beperkingen bestaan. Onze medisch adviseur zal dan een voorstel doen voor een door een medisch deskundige te verrichten onderzoek. Een medische expertise. Dit gaat in overleg met de medisch adviseur van de tegenpartij. Afgesproken wordt bij welke arts een onderzoek kan worden aangevraagd. De arts wordt onder andere gevraagd in welke mate er naar diens mening sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. De uitspraak van de specialist is dan meestal bindend voor beide partijen.  Met deze informatie uit een dergelijk onderzoek kunnen wij voor u de (toekomstige)schade vaststellen.

Mogelijkheid 2: U herstelt voorspoedig en de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan kan de schaderegeling snel worden afgerond. De verzekeraar (de aansprakelijke partij) keert het bedrag uit, waarbij geëist kan worden dat daarmee aan alle vorderingen is voldaan en er in de toekomst nooit meer op de zaak wordt terug gekomen. Wij zullen u adviseren over de vraag of dat een aanvaardbaar risico is, of niet.

Mogelijkheid 3: De aansprakelijke partij voert discussie over de geclaimde schade en doet een tegenvoorstel. Dan ontstaat een onderhandeling, waarna vaak alsnog een schaderegeling tot stand komt. Wij zullen in goed overleg met u dan onderhandelen met de aansprakelijke partij.

Mogelijkheid 4: Het komt voor dat een aansprakelijke partij het niet eens is met de ingediende claim en daarover ook niet wil onderhandelen. In dat geval adviseren wij u over de haalbaarheid van uw claim in een gerechtelijke procedure. Wij werken hiervoor nauw samen met advocaten.