De kosten van rechtsbijstand

In de Wet is bepaald dat een slachtoffer aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de hulp die een belangenbehartiger bij de schaderegeling biedt. Dit is bepaald in artikel 96 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; artikel 6:96 BW.

De kosten van rechtsbijstand (de buitengerechtelijke kosten) kunnen behoorlijk oplopen. Er kan veel tijd gaan zitten in het verzamelen van bewijs over de medische en financiële gevolgen, het uitbrengen van advies, het schrijven van brieven, het opstellen van rapporten en het voeren van (telefoon)gesprekken met de aansprakelijke verzekeraar.

De omvang van de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden wordt bepaald door de ernst van de situatie en de omvang van de schade.  Als belangenbehartiger moeten wij waken over de redelijkheid. En dat doen we. Zo kunnen wij u garanderen dat de kosten van onze hulp volledig bij de aansprakelijke partij kunnen worden ingediend.