Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

1. Veenstra Letselschade B.V. is een Besloten Vennootschap.

2. Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij of voor Veenstra Letselschade B.V., worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Veenstra Letselschade B.V.. Veenstra Letselschade B.V. sluit de werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uit.

3. Bij de uitvoering van opdrachten zal Veenstra Letselschade B.V. dit naar beste inzicht en vermogen doen en neemt bij de uitvoering van haar opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de opdracht relevante gegevens tijdig aan Veenstra Letselschade B.V. worden verstrekt.

4.Alle door Veenstra Letselschade B.V. verstrekte stukken en informatie zoals rapporten, adviezen, software, etc. zijn eigendom van Veenstra Letselschade B.V. en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Veenstra Letselschade B.V. behoudt het recht de door tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Iedere aansprakelijkheid van Veenstra Letselschade B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

6. Veenstra Letselschade B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Veenstra Letselschade B.V. zal waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Veenstra Letselschade B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. De opdrachtgever vrijwaart Veenstra Letselschade B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Veenstra Letselschade B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld aan de zijde van Veenstra Letselschade B.V. .

8. Voor de uitvoering van een opdracht is het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren. Het uurtarief wordt periodiek vastgesteld. Onder verschotten worden verstaan uitgaven aan derden, zie punt 6. Voor reiskosten wordt naast de reistijd een periodiek vast te stellen kilometervergoeding gehanteerd.

9. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is twee weken. Indien de gedeclareerde kosten verhaalbaar zijn in het kader van art. 6:96 BW tracht Veenstra Letselschade B.V. deze kosten te verhalen op de daarvoor aansprakelijke wederpartij. Bij gebreke van (volledige) betaling door een wederpartij, wordt uitstel van betaling verleend. Doorgaans tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden. Deze termijn kan door Veenstra Letselschade B.V. schriftelijk worden gewijzigd. Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de schriftelijk meegedeelde termijn, is opdrachtgever in verzuim en is Veenstra Letselschade B.V. gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Veenstra Letselschade B.V. invorderingsmaatregelen moet treffen, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever of wederpartij.

10. Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Artikel 9 is alsdan van toepassing; de opdrachtgever is na schriftelijke aanmaning de niet betaalde kosten verschuldigd. Veenstra Letselschade B.V. kan overeenkomen dat zij in de gelegenheid wordt gesteld te blijven trachten de kosten van de verrichte werkzaamheden te verhalen op de aansprakelijke wederpartij.

11. De rechtsverhouding tussen Veenstra Letselschade B.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Veenstra Letselschade B.V. in verband met door Veenstra Letselschade B.V. verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Veenstra Letselschade B.V., alsmede van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn of waren.