Privacy Policy

Veenstra Letselschade BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant infomeren. In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Veenstra Letselschade BV.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacy verklaring. Hierover leest u wat met een aantal van
deze woorden bedoelen:

• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.

• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt Veenstra Letselschade BV persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dan zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
• Cliënten en hun vertegenwoordigers.
• Personen die interesse tonen in onze diensten, of
• Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben,willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacy verklaring aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle medewerkers van Veenstra Letselschade BV verwerken persoonsgegevens.

3. Waarvoor verwerkt Veenstra Letselschade BV persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan: Als u cliënt bij ons wilt worden of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren: Als u cliënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

c. Voor promotie- en marketingdoeleinden: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over onze dienstverlening of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

d. Voor archiefdoeleinden: Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Veenstra letselschade BV
Voor de verwerking van persoonsgegevens door Veenstra Letselschade BV geldt dat wij persoonsgegevens verwerken, die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen voor werkzaamheden. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen o.a. zijn: uw NAW-gegevens, uw bankrekeningnummer, uw geslacht, uw BSN-nummer en overige gegevens, die op uw identiteitsbewijs staat, zoals uw geboortedatum en geboorteplaats. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren.

5. Hoe gaat Veenstra Letselschade BV met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Soms schakelen wij derden in, die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken, bijvoorbeeld het inschakelen van een medisch adviseur. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben, bijvoorbeeld aan een toezichthouder. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

6. Welke regels gelden voor Veenstra Letselschade BV  bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Veenstra Letselschade BV onder meer gebonden aan:

• De Wet bescherming persoonsgegevens
• Gedragsregels NIVRE .

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Veenstra Letselschade BV van mij verwerkt?
Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Veenstra Letselschade BV kunt u terecht bij de heer M. Veenstra, re .