Bedrijfsongeval

Om bedrijfsongevallen te voorkomen moet een werkgever zorgen voor goed onderhouden gereedschap, het geven van instructies en zelfs het afsluiten van de juiste verzekeringen.

In de Wet is bepaald dat een werkgever er voor moet zorgen dat zijn personeel het opgedragen werk veilig kan uitvoeren. De veiligheid staat voorop, maar hierbij moet de redelijkheid niet uit het oog verloren worden. Een werkgever hoeft geen absolute waarborg te geven.

Wanneer er gewerkt wordt met machines is er al snel sprake van een situatie waarbij zich een bedrijfsongeval kan voordoen. Het is daarom belangrijk dat een machine goed wordt onderhouden en de medewerkers veiligheidsmiddelen krijgen, zoals brillen, handschoenen, veiligheidsschoenen etc.

Wanneer de veiligheid niet in orde is kan de werkgever vaak op de gevolgen van een bedrijfsongeval worden aangesproken. De schade zal dan moeten worden vergoed.

Personeel dat dagelijks met bepaalde machines werkt gaat wennen aan het gevaar dat bij zo’n apparaat hoort. Die gewenning maakt dat mensen minder voorzichtig worden. Daarin schuilt een groot risico/ gevaar op een bedrijfsongeval. “Snel even iets uit de machine pakken om een storing te verhelpen” heeft helaas al vaak ernstige gevolgen gehad.

Uit de situaties die aan de rechters zijn voorgelegd blijkt dat een werkgever er voor moet zorgen dat zijn personeel tegen dit soort gewenningsrisico’s beschermt is. Met een kleine aanpassing kan vaak een ongeval worden voorkomen.

Voor werkgevers en personeel is het belangrijk de risico’s in hun bedrijf te kennen. Dat wordt goed in kaart gebracht met een risico inventarisatie en evaluatie ( RI&E ).

Het is ter voorkoming van een bedrijfsongeval ook belangrijk dat het personeel goede instructies krijgt en er duidelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook hier geldt weer, des te groter de risico’s, des te belangrijker het is te instrueren, afspraken te maken en te controleren of deze worden nagekomen.

Er moet gecontroleerd worden of men de afspraken nakomt. Des te groter de risico’s des te belangrijker het is om regelmatig de situatie te bespreken en zo nodig te verbeteren.

Zelfs wanneer er in bedrijf goed over de veiligheid is nagedacht en men er veel aan doet om ongevallen te voorkomen, kan het helaas nog altijd fout gaan. Bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer.

In het verkeer kan immers van alles fout gaan. Werkgevers zijn daarom min of meer verplicht te zorgen voor een goede schadeverzekering voor het personeel dat ten behoeve van het werk met een bedrijfsauto of de eigen wagen op pad moet.

Met de juiste schadeverzekering, een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers, zorgt een werkgever er voor dat zijn personeelslid de letselschade die door een verkeersongeval kan ontstaan in ieder geval vergoed krijgt. Het ontbreken van zo’n verzekering kan er toe lijden dat een werkgever de schade zelf moet betalen.

De zorgplicht van de werkgever (zorgen voor veiligheid op het werk) is vastgelegd in artikel 7:658 BW. In het artikel 7:611 BW zijn verder verplichtingen opgenomen over de zorgvuldigheid waarop een werkgever kan worden aangesproken. 

Werkgevers kunnen worden aangesproken op schade die ontstaat als gevolg van een ongeval dat iemand bij de uitvoering van zijn werk overkomt. Het kan gaan om een ongeval dat door de fout van een collega ontstaat maar ook wanneer er sprake is van een onveilige werkomgeving.